ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА: www.advokataleksandrov.eu

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ.

Уважаеми потребители, молим да се запознаете с Общите условия за ползване на сайта -  https://www.advokataleksandrov.eu/  и тези за извършване на плащания към "Еднолично адвокатско дружество Александров" през виртуален ПОС терминал.

Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате настоящите Общи условия.

 

РАЗДЕЛ I. ОБХВАТ.

Настоящите Общите условия за извършване на плащания за юридически услуги през виртуален ПОС терминал уреждат условията и реда, по които адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров",БУЛСТАТ - 177181653, предоставя възможност на лицата или техните представители да извършават плащания онлайн към "Еднолично адвокатско дружество Александров", през сайта на адвокатското дружество – www.advokataleksandrov.eu

Адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров"  предоставя на лицата възможност да заплащат за юридически услуги към адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров" ” по електронен път, чрез виртуален ПОС терминал, посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от банка, с която адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров" има сключен договор.

Сайта позволява поръчването на юридиески услуги и заплащането им без да изисква  регистрация.

 

РАЗДЕЛ II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО. ДЕФИНИЦИИ.

Aдвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров", БУЛСТАТ - 177181653, със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, ул."Позитано" №9 вх.Б, ет.1, офис 1

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини ще имат следното значение:

„Банка/та“ означава „…“ , ЕИК …, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул./ул. … № … Телефон: …, Факс: …, Интернет страница: www…. Компетентен надзорен орган: Българска народна банка.

“Потребител” означава всяко лице, което използва Виртуалния ПОС терминал за заплащане на юридически услуги към адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров".

„Виртуален ПОС терминал“ означава логически дефинирано устройство в картовата система на банка, чрез което се извършват електронни плащания юридически услуги през интернет страницата на адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров" при използване на банкова карта в режим онлайн. Платформата се обслужва изцяло от информационните системи на Банката, с която адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров" е сключила договор за обслужване на разплащания с местни и международни дебитни или кредитни карти в интернет, без наличието на други посредници за обработка на транзакциите.

 

РАЗДЕЛ III. ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ САЙТА.

"Еднолично адвокатско дружество Александров" предоставя възможност на потребителите или техните представители да поръчват и заплащат юридически услуги, предлагани от  "Еднолично адвокатско дружество Александров", онлайн, през сайта на адвокатската кантора – www.advokataleksandrov.eu, чрез Виртуален ПОС терминал. Плащането може да се извърши с дебитна карта или кредитна карта MasterCard, Maestro, Visa и VisaElectron.

След заявяване от страна на клиента на онлайн консултация или резервираване на час за консултация в офиса, Потребителят ще бъде прехвърлен онлайн плащане към защитена страница на Банката, където трябва да въведе данните на картата си (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност и име на картодържателя). За идентифицирането като картодържател, платежният сървър на обслужващата банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации.

"Еднолично адвокатско дружество Александров" приема единствено заплащане по банков път във валута Евро.

"Еднолично адвокатско дружество Александров" не приема отказ от направена поръчка за услуга.

"Еднолично адвокатско дружество Александров" не се ангажира да започва работа по даден правен въпрос, преди да е получила потвърждение от Банката за заплащането на дължимата сума за юридическата услуга от страна на Потребителя.

При невъзможност от страна на Потребителя да ползва запазения си час за консултация в офиса, "Еднолично адвокатско дружество Александров" се ангажира да направи възможното, за пренасрочване на консултацията в нов удобен, както за Потребителя, така и за "Еднолично адвокатско дружество Александров" ден и час.

За целта е необходимо Потребителя да се свърже с кантората на контактния телефонен номер от сайта www.advokataleksandrov.eu. При повторна невъзможност от страна на  Потребителя да ползва запазения си час за консултация в офиса, кантората не би могла да се ангажира с ново пренасрочване.

Трансферът на суми се осъществява през системата на Банката, а не през интернет сайта на адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров", като отговорността за осъществяване на транзакцията е на Банката, а не на адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров". При възникнали технически проблеми с трансфера, Потребителят следва да се свърже с Банката.

В случай че Потребителят уведоми писмено адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров", че надлежно е извършил плащане към адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров", но същото не е получено  от адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров" то адвокатската кантора ще предприема незабавни мерки за изясняване на случая като използва посредничеството и съдействието на Банката. Aдвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров" се ангажира своевременно да уведоми Потребителя за резултата от извършеното проучване.

В случай на измама или неоторизирано използване на дебитна/кредитна карта от трети лица, адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров" не носи никаква отговорност, включително, ако институцията издала Вашата дебитна/кредитна карта удържи средства от Потребителя заради неоторизирани транзакции.

 

РАЗДЕЛ IV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При неточнoсти, грешно изпълнение на транзакцията и всякакви други оспорвания и въпроси във връзка с транзакция, Потребителят може да подаде писмено запитване/възражение до адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров", на посочените контакти на интернет сайта на адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров" – www.advokataleksandrov.eu. Aдвокатска кантора www.advokataleksandrov.eu ще предприеме незабавни мерки за изясняване на случая. "Еднолично адвокатско дружество Александров" се ангажира своевременно да уведоми Потребителя за резултата от извършеното проучване.

"Еднолично адвокатско дружество Александров" и Потребителят ще полагат усилия и ще се стремят да уреждат всички възникнали помежду им спорове извънсъдебно, чрез преговори и на основата на взаимно разбирателство и отстъпки.

Възникналите спорове между страните, по отношение на извършени плащания чрез Виртуалния ПОС терминал, се уреждат по взаимно съгласие, след предявена писмена претенция от страна на Потребителя или негов упълномощен представител или по съдебен ред, пред компетентния български съд, съгласно приложимото българско законодателство.

 

РАЗДЕЛ V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите условия са в сила от 21.08.2021г.

Доколкото адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров" се стреми да усъвършенства и разширява предлаганите услуги, както и във връзка със законодателни промени, настоящите Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров".

При извършване на промени в настоящите Общи условия адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров", ще положи усилия да уведоми Потребителя за промените чрез публикуването им на сайта www.advokataleksandrov.eu и чрез изпращане на уведомление на посочения от Потребителят електронен адрес (при положение, че Потребителят вече е поръчвал юридичеки услуги от "Еднолично адвокатско дружество Александров" и кантората разполага с негови данни за контакт).

Aдвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров" предоставя на Потребителя срок от 7 /седем/ дни да се запознае с промените в Общите условия. Ако в рамките на посоченият срок, Потребителя не заяви писмено на контактния имейл на кантората - lawofficealeksandrov@gmail.com, че отхвърля промените, се счита, че е запознат и съгласен с тях.

В случай че Потребител изрази несъгласие с Общите условия или с техните промени в указания седемдневен срок, то няма да може да използва услугите на сайта www.advokataleksandrov.eu.